Kalendarium wyborów samorządowych 2014.

21 sierpnia - premier Donald Tusk ogłosił, że wybory samorządowe odbędą się 16 listopada.

27 sierpnia - ogłoszenie daty wyborów w Dzienniku Ustaw; oficjalnie rozpoczyna się kampania wyborcza.

do 7 września - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

do 17 września - zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

do 22 września - powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych.

do 7 października, do godz 24 - zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

do 12 października - utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów.

do 17 października - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;

(do godz. 24) zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów i burmistrzów.

do 22 października - przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.

do 24 października - przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą.

do 26 października - przyznanie przez komisarza wyborczego numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim;

powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych;

sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy;

zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa.

do 27 października - rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

od 1 do 14 listopada - nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety wyborcze audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych.

do 7 listopada - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

do 11 listopada - składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

11 listopada - Święto Niepodległości.

14 listopada o godz. 24 - zakończenie kampanii wyborczej.

15 listopada - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców.

16 listopada - wybory samorządowe 2014; głosowanie odbędzie się w godzinach 7-21.

30 listopada - ewentualna druga tura wyborów samorządowych 2014.

 

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka