WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY

Poznaj kandydatów z twojego okręgu wyborczego

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

tadeusz ciszkowski
Tadeusz Ciszkowski jest burmistrzem
Dąbrowy Białostockiej od dwóch kadencji
(iSokolka.eu)

To od wyborców zależy wynik wyborów i to oni decydują, komu chcą powierzyć władzę na kolejną kadencję - mówi Tadeusz Ciszkowski, burmistrz Dąbrowy Białostockiej ubiegający się o reelekcję.

Dlaczego zdecydował się pan startować w wyborach na burmistrza Dąbrowy Białostockiej?

Prawo startu w wyborach na stanowisko burmistrza ma każdy dorosły mieszkaniec naszej gminy. Od szeregu lat uczestniczę w życiu społecznym i gospodarczym, w związku z tym znane są mi problemy, z którymi burmistrz powinien się zmierzyć. Uważam, że mogę wydajnie i skutecznie pracować dla naszej społeczności.

Dlaczego to właśnie na pana wyborcy powinni oddać swój głos?

Obecnie kończę drugą kadencję na stanowisku burmistrza. W swojej pracy wykazałem się skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, wykonaniem szeregu inwestycji na terenie gminy, troską o stan oświaty, kultury, sportu. Przed gminą stoją wyzwania związane z realizacją wydatkowania środków unijnych w latach 2014-2020. Moja wiedza, doświadczenie i umiejętności gwarantują, że gmina nadal będzie realizowała zadania inwestycyjne ze środków zewnętrznych, które przyczynią się do jej rozwoju i wpłyną na dalszą poprawę warunków życia mieszkańców.

Czy obawia się pan konkurentów?

Konkurencji zawsze należy się obawiać, a zarazem ją szanować. Demokracja jest taką formą sprawowania władzy, której źródło stanowi wola większości obywateli. Wola ta jest wyrażana m.in. w czasie wyborów, które gwarantują wszystkim startującym równe szanse. To od wyborców zależy wynik wyborów i to oni decydują, komu chcą powierzyć władzę na kolejną kadencję.

Jakimi sukcesami na niwie samorządowej i społecznej może się pan pochwalić?

Można by wymieniać wiele sukcesów. Do głównych zaliczam cztery „schetynówki: Nierośno-Reszkowce, Bagny-Krasne, Kropiwno-Ostrowie, ul. Kołłątaja. To także budowa lub remont świetlic wiejskich ze środków PROW: Bagny, Grzebienie, Jaczno, Kamienna Stara, Olsza, Reszkowce. Z tych samych środków na terenach wiejskich zbudowano kilkadziesiąt kilometrów wodociągów oraz 400 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Ze środków RPOWP przeprowadzono modernizację sali gimnastycznej przy SP w Dąbrowie Białostockiej. W mieście została przeprowadzona termomodernizacja szkoły podstawowej i przedszkola (docieplenie ścian, panele słoneczne do podgrzania wody). W ramach projektu wartego 13 mln zł wykonano w mieście kilka kanalizacji, zmodernizowano oczyszczalnię ścieków i stację uzdatniania wody. Również pozyskano kilkaset tysięcy złotych z POKL na aktywizację osób bezrobotnych i walkę z wykluczeniem społecznym.

Oprócz inwestycji ważnym zadaniem były kwestie związane z oświatą i wychowaniem. Wszystkim dzieciom na terenie gminy został zapewniony dostęp do wychowania przedszkolnego (1 żłobek, 2 przedszkola, 6 punktów przedszkolnych). Przy szkołach na wsiach i w mieście powstały place zabaw. Najlepsi uczniowie mogą liczyć na nagrody i stypendia burmistrza. W zakresie sportu rozwijają się 3 kluby sportowe, a uczniowie mają zapewniony transport na zawody sportowe. W dziedzinie kultury zachowano wszystkie biblioteki i punkty biblioteczne na terenie gminy (jest ich 7), funkcjonują zespoły wokalne i chóry, powstał zespół fletów i orkiestra młodzieżowa. Utrzymano wydawanie dąbrowskiego czasopisma lokalnego „Głos Dąbrowy”. Ważne są również imprezy integrujące mieszkańców gminy: Dni Dąbrowy oraz Dożynki Gminne połączone z turniejem wsi.

Osiągnięcia gminy zostały dostrzeżone przez instytucje i organizacje krajowe. Gmina cztery razy uzyskała Certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji, trzy razy została finalistą konkursu Modernizacja Roku, została nominowana do tytułu Lider Rozwoju Regionalnego przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Mieszkańcy o osiągnięciach gminy są informowani na bieżąco poprzez wydawnictwa okolicznościowe, gminną stronę www, gazety i czasopisma lokalne.

Co uznaje pan za swoją największą porażkę?

Przeciągająca się ponad rok budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Popiełuszki, Armii Krajowej i Sulika. Na to zadanie gmina pozyskała środki z POIiŚ. Natomiast kilku mieszkańców wykorzystywało wszystkie kruczki prawne aby nie dopuścić do jej realizacji. Na szczęście jest już wydane ostateczne pozwolenie na roboty.

Jakie cele stawiałby pan sobie na najbliższe cztery lata w przypadku wygranej?

Ważnymi zagadnieniami w przyszłej kadencji będzie rewitalizacja centrum miasta, tzn. remont i rozbudowa tzw. małej szkoły na ośrodek kultury z zapleczem kinowo-teatralnym, przebudowa parku w centrum miasta, remont budynku urzędu miejskiego. Na te zadania gmina posiada już gotową dokumentację. Pozostaje oczekiwać tylko na odpowiednie środki unijne. Przygotowana jest również koncepcja budowy ścieżki rowerowej Dąbrowa-Grodno oraz chodnika Dąbrowa-Różanystok. Na te zadania również można będzie pozyskać środki zewnętrze. Ważnym zadaniem staje się rewitalizacja Różanegostoku jako centrum pielgrzymkowego, aby przyciągał jeszcze większe rzesze odwiedzających. Stałym elementem każdej kadencji jest budowa dróg, szczególnie asfaltowych. Na to zadanie mają być dostępne środki w PROW. Gmina będzie także wdrażała gospodarkę niskoemisyjną.

Oprócz pomysłów burmistrza także radni moją swoją wizję rozwoju gminy. To we współpracy z nimi podejmowane są ostateczne decyzje.

Co by pan robił, gdyby nie był pan burmistrzem?

Mam kilka zajęć, które wypełnią mi czas. Jest to pszczelarstwo, które jest moim hobby. Interesującym zajęciem jest dla mnie także badanie historii gminy Dąbrowa Białostocka. Nudzić się nie będę.

 opr. (ea)

Takie same pytania zadamy kandydatom na wójtów i burmistrzów z gmin powiatu sokólskiego

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka