piotr bujwicki
Piotr Bujwicki (iSokolka.eu)

Mam 39 lat i od ośmiu lat jestem zastępcą burmistrza Sokółki, przez ten czas zyskałem niezbędne doświadczenie samorządowe do skutecznego i odpowiedzialnego pełnienia roli Burmistrza - mówi Piotr Bujwicki, zastępca burmistrza Sokółki i kandydat na włodarza miasta. 

Dlaczego zdecydował się pan startować w wyborach na burmistrza Sokółki?

- Chciałbym kontynuować kierunek rozwoju naszej Gminy rozpoczęty w poprzedniej kadencji, dokończyć wiele inwestycji i projektów. Wkrótce pojawi się możliwość skorzystania ze środków unijnych z nowego okresu programowania na lata 2014-2020. Przygotowujemy się do tego, mamy plan przyśpieszenia rozwoju, to będzie milowy krok w rozwoju naszej Gminy

Dlaczego to właśnie na pana wyborcy powinni oddać swój głos?

- Mam 39 lat i od 8 lat jestem zastępcą burmistrza Sokółki, przez ten czas zyskałem niezbędne doświadczenie samorządowe do skutecznego i odpowiedzialnego pełnienia roli Burmistrza. Jestem kreatywny, posiadam wizję i plan rozwoju Gminy. Odpowiadałem za inwestycje, konsekwentnie realizowałem budżety Gminy pozyskując przy tym, na niespotykaną do tej pory skalę, środki zewnętrzne, w tym unijne. Przyczyniłem się do uzyskania przez Gminę Sokółka pozycji jednego z liderów w tym zakresie w województwie podlaskim

Czy obawia się pan konkurentów?

Szanuję wszystkich konkurentów, lecz gdybym nie wierzył w swoje zwycięstwo, nie zdecydowałbym się na start w wyborach

Jakimi sukcesami na niwie samorządowej i społecznej może się pan pochwalić?

Sukcesy, którymi mogę się pochwalić są zasługą zespołu złożonego z wielu osób, którego liderem jest Burmistrz Sokółki. Wybudowaliśmy dużą sieć dróg, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i deszczową, zmodernizowaliśmy kino, wykonaliśmy termomodernizację szkół, wybudowaliśmy kompleksy sportowo-rekreacyjne na terenie szkół wiejskich oraz place zabaw, znacząco poprawiliśmy estetykę miasta. Wybudowaliśmy halę sportową przy ZSI i przeprowadziliśmy remont sali gimnastycznej przy ZSO. Wspieraliśmy inicjatywy społeczne i organizacje pozarządowe - uzyskaliśmy tytuł Gminy Przyjaznej Organizacjom Pozarządowym. Oszczędnie gospodarujemy pieniędzmi podatników. Od wielu lat Urząd Miejski w Sokółce jest najtańszym urzędem w Polsce w kategorii miast do 30 tys. mieszkańców.

Co uznaje pan za swoją największą porażkę?

- Nie nazywałbym tego porażką, niemniej jednak nie udało nam zrealizować ważnego dla naszej społeczności zadania – rewitalizacji zalewu sokólskiego. Powodem był zbyt długo trwający proces pozyskania gruntów będących własnością PKP (teren, na którym zlokalizowane są budynki OSiR oraz plaża).

Jakie cele stawiałby pan sobie na najbliższe cztery lata w przypadku wygranej?

Moim celem jest harmonijny rozwój Gminy, poprawa poziomu życia mieszkańców. Chcę, żeby nam wszystkim dobrze mieszkało się w Sokółce i we wsiach naszej gminy.

Podejmę działania w zakresie:

1) Poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej:

 • stworzenie w pobliżu szerokich torów, podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej w Suwałkach oraz skorzystanie z możliwości dofinansowania uzbrojenia terenów przemysłowych,
 • wprowadzenie ulg proinwestycyjnych i prozatrudnieniowych dla przedsiębiorców.

2) Poprawy warunków nauki w szkołach i opieki w przedszkolach, lepsze wyniki edukacyjne:

 • zmodernizowanie placówek oświatowych, zwłaszcza przedszkoli,
 • wpieranie młodzieży odnoszącej sukcesy naukowe i sportowe,
 • zmodernizowanie infrastruktury sportowej przy szkołach oraz budowa lodowiska.

3) Poprawy sieci komunikacyjnej i funkcjonowania obiektów publicznych:

 • wykonanie dwóch nowych układów komunikacyjnych:
  a) od ul. Kryńskiej przez ul. Nową, ul. Roski Małe, ul. Zabrodzie do ul. Białostockiej,
  b) ul. Kolejowa do ul. Targowej z nowym skrzyżowaniem z ul. Mariańską i ul. Przemysłową,
 • wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad torami w okolicach ul. Warszawskiej,
 • dokończenie budowy ulic w mieście, w tym ul. Torowej i kontynuacja utwardzania dróg gminnych i powiatowych na wsi,
 • dokończenie budowy ścieżki rowerowej w kierunku Kraśnian i prace nad dalszą rozbudową systemu ścieżek rowerowych,
 • połączenie ciągu pieszo-rowerowego nad zalewem z ciągiem pieszo-rowerowym biegnącym w kierunku Starej Kamionki,
 • wybudowanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach należących do aglomeracji Sokółka: Wojnachy, Kurowszczyna, Bogusze, Kraśniany oraz Stara Kamionka, 
 • wybudowanie sieci wodociągowej w sołectwach Wierzchłowce i Geniusze,
 • zmodernizowanie systemu kanalizacji deszczowej w mieście,
 • kontynuacja rewitalizacji rynku miejskiego Placu Kościuszki (park),
 • modernizacja targowicy miejskiej i uzbrojenie jej w infrastrukturę techniczną przy wykorzystaniu środków unijnych,
 • wyremontowanie dworca kolejowego i jego otoczenia.

4) Poprawa warunków dla uprawiania sportu i rekreacji, korzystania z oferty kultury:

 • wybudowanie centrum sportu i rekreacji nad zalewem wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej dookoła jeziora,
 • wybudowanie nowych placów zabaw, skateparku i siłowni zewnętrznych,
 • modernizacja domu kultury w celu przystosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przepisów przeciwpożarowych.

5) Angażowanie mieszkańców do aktywności na rzecz dobra wspólnego:

 • wpieranie działalności organizacji pozarządowych, klubów sportowych, aktywności grup nieformalnych,
 • zaangażowanie mieszkańców w rozwój gminy poprzez budżet obywatelski i skuteczny system konsultacji społecznych.

6) Dbanie o efektywne i oszczędne gospodarowanie naszymi pieniędzmi:

 • utrzymanie niskiego poziomu zadłużenia Gminy,
 • maksymalne wykorzystanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (funduszy unijnych, innych europejskich, preferencyjnych pożyczek).

Co by pan robił, gdyby nie został pan burmistrzem?

- Nadal zajmowałbym się doradzaniem samorządom gminnym oraz szkoleniem przedsiębiorców, a także osób indywidualnych w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach Leadera za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, którego jestem prezesem. LGD obejmuje teren pięciu samorządów: Krynek, Szudziałowa, Kuźnicy, Sidry, oraz Sokółki. Środków w nowym okresie programowania będzie jeszcze więcej, prawdopodobnie ok. 10 mln zł i będzie je można wykorzystywać nawet w samej Sokółce, mieście, które do tej pory było wyłączone, jako miejscowość licząca powyżej 5 tys. mieszkańców. Nowością będzie również możliwość finansowania ze środków Leadera dróg, ulic oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

opr. (ea)

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka