jan  hrynkiewicz
Jan Hrynkiewicz (iSokolka.eu)

Chciałbym przekonać ponownie wyborców, iż nasza gmina może być nowoczesna, ale i jednocześnie będzie to miejsce, gdzie ludzie będą mogli godnie żyć, a goście z innych regionów Polski w sposób atrakcyjny będą mogli wypoczywać u nas - mówi Jan Hrynkiewicz, wójt gminy Sidra ubiegający się o reelekcję.

Dlaczego zdecydował się pan startować w wyborach na wójta Sidry?

- Startuję na wójta, ponieważ pragnę, żeby gmina skorzystała z szansy, jaką dają pieniądze unijne, a nieskromnie mówiąc potrafię jej zdobyć dla gminy - mam w tym względzie przygotowanie i doświadczenie. Wiem, jakie są niedomagania w technicznej infrastrukturze gminy, moja wiedza inżynierska ułatwia mi ich zrozumienie, potrzebę jej ciągłego unowocześniania. Wiele zadań mamy w drogownictwie, w rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz w pobudzaniu rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na terenach wiejskich, ze szczególnym naciskiem na rozwój agroturystyki w gminie.

Dlaczego to właśnie na pana wyborcy powinni oddać swój głos?

- Znam gminę i jest moją małą ojczyzną. Jestem z terenu gminy, tu się urodziłem, a wyjeżdżałem, żeby zdobyć wiedzę. Całe dorosłe życie poświęciłem pracy na rzecz gminy na wszystkich szczeblach. Uważam, że moje wykształcenie inżynierskie i praktyka zawodowa pozwala mi bez trudu zrozumieć sprawy techniczne infrastruktury, bez posiłkowania się ekspertami technicznymi i nie muszę korzystać z tłumacza w czytaniu projektów technicznych. Moja wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi jest poparta latami doświadczenia w kierowaniu ludźmi. Sprawy finansowania ze środków unijnych znam z praktyki, ponieważ gmina uczestniczyła i uczestniczy w realizacji wielu projektów inwestycyjnych. Ponadto mam skończone z tego zakresy studia podyplomowe. Na koniec doświadczenie w zarządzeniu gminą mam wielokadencyjne. Chciałbym przekonać ponownie wyborców, iż nasza gmina może być nowoczesna, ale i jednocześnie będzie to miejsce, gdzie ludzie będą mogli godnie żyć, a goście z innych regionów Polski w sposób atrakcyjny będą mogli wypoczywać u nas.

Czy obawia się pan konkurentów?

- Zjawisko konkurencji w demokracji samorządowej jest zdrowym zjawiskiem. Trzeba mieć szacunek dla konkurentów, znać ich postulaty. Walorem demokracji samorządowej jest to, że demokracja jest na co dzień. Obecność konkurentów wyzwala we mnie mobilizację w starciu na programy z potencjalnymi konkurentami. Z doświadczenia wiem, że wielu konkurentów widzi wiele niedociągnięć w pracy władz samorządowych i w infrastrukturze technicznej czy jakości usług publicznych realizowanych przez gminę. Przeważnie oni to tylko widzą i na tym kończą swoją misję. Ja jestem w stanie naprawić czy przekuć w czyn. Ponieważ widzieć, że coś jest źle to za mało, naprawić to jest sztuka, a to wymaga doświadczenia i wiedzy.

Jakimi sukcesami na niwie samorządowej i społecznej może się pan pochwalić?

W tej kadencji doszło do zrealizowania wielu w inwestycji.

1. Budowa wodociągu:
a) Makowlany we wsiach Kol. Poganica, Kol. Racewo, Kol. Jacowlany, Kol. Zwierżany, Kol. Chwaszczewo, Kol. Jałówka: - PCV DN 100 - 7 415 m - PCV DN 80 – 3 398 m - PCV DN 50 - 326 m,
b) Makowlany we wsiach Kol. Makowlany, Kol. Jurasze, Kol. Poganica, Kol. Chwaszczewo: - PCV DN 100 – 4 330 m - PCV DN 80 – 2 450 m - PCV DN 50 - 750 m w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Data rozpoczęcia - 29.04.2010 r., data zakończenia – 29.07.2011 r. Wartość inwestycji – 626 087 zł, dofinansowanie – 381 972 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębach ewidencyjnych Siderka, Kniaziówka, Podsutki, Sidra, Bierniki, Makowlany o długości 13 600 m w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Data rozpoczęcia - 02.06.2010r., data zakończenia – 30.05.2011r. Wartość inwestycji – 816 647 zł, dofinansowanie – 542 290 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 103607B od drogi powiatowej Nr 1249B – Siderka – do drogi powiatowej Nr 1249B w miejscowości Siderka w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Data rozpoczęcia - 16.04.2010r., data zakończenia – 07.07.2010r. Wartość inwestycji – 194 488 zł, dofinansowanie – 97 244,00 zł.

4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Data rozpoczęcia - 09.07.2010r., data zakończenia – 31.08.2011r. Wartość inwestycji – 911 200 zł, dofinansowanie – 462 920 zł.

5. Przebudowa ulicy Radomskiej i Krótkiej w Sidrze. Data rozpoczęcia - 13.09.2011r., data zakończenia – 17.10.2011r. Wartość inwestycji – 99 991 zł.

6. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki Zdrowotnej Otwarty w Sidrze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Data rozpoczęcia - 20.07.2011 r., data zakończenia – 15.11.2012 r. Wartość inwestycji – 816 337 zł, dofinansowanie – 574 882 zł.

7. Remont drogi gminnej nr 103615 B Kolonia Makowlany – droga powiatowa nr 1249 B – Makowlany – do drogi wojewódzkiej nr 673 ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Data rozpoczęcia - 20.03.2012 r., data zakończenia – 30.05.2012 r. Wartość inwestycji – 505 321 zł, dofinansowanie – 151 595 zł.

8. Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sidra oraz remont ujęcia wody w Makowlanach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Data rozpoczęcia - 01.03.2013 r., data zakończenia – 31.10.2013 r. Wartość inwestycji – 1 308 40,17 zł, dofinansowanie – 853 255 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 103616 (ulica bez nazwy wsi Zalesie) w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Data rozpoczęcia - 27.09.2013 r., data zakończenia – 06.11.2013 r. Wartość inwestycji – 233 394 zł, dofinansowanie – 113 000 zł.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B od drogi wojewódzkiej nr 673 - Makowlany – Sidra ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Inwestycja realizowana przez Powiat Sokólski wspólnie z Gminą Sidra. Data rozpoczęcia - 20.03.2012 r., data zakończenia – 30.05.2012 r. Wartość inwestycji – 498 344 zł, dofinansowanie – 151 595 zł.

11. Przebudowa ul. Grodzieńskiej w Sidrze w ciągu drogi powiatowej nr 1259B ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Data rozpoczęcia - 24.06.2014 r., data zakończenia – 05.11.2014 r. Wartość inwestycji – 999 647 zł , dofinansowanie – 350 000zł.

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1303B Suchodolina – Sadowo – Nowinka – Romanówka – Holiki – Majewo – Trzcianka – do drogi wojewódzkiej nr 671 ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Inwestycja realizowana przez Powiat Sokólski wspólnie z Gminą Sidra, Gminą Janów, Gminą Dąbrowa Białostocka. Data rozpoczęcia - 22.05.2014 r., data zakończenia – w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 03.10.2014 r. Wartość inwestycji – 6 561 974 zł , dofinansowanie – 3 000 000 zł.

Co uznaje pan za swoją największą porażkę?

- Największą porażką jest to, że nie przekonałem opozycji do swych zamierzeń i planów w minionej kadencji.

Jakie cele stawiałby pan sobie na najbliższe cztery lata w przypadku wygranej?

- Uważam, że największym zadaniem do zrealizowania w przyszłej kadencji jest przebudowa dróg powiatowych wspólnie z gminą Sidra oraz przebudową dróg gminnych. Należy również dokonać modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sidrze wraz z budową boiska do piłki nożnej. Realizacja w/w zadań będzie możliwa po uzyskaniu środków finansowych unijnych przy akceptacji Rady Gminy Sidra.

opr. (ea)

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka