(freeimages.com/LeWy2005)
(freeimages.com/LeWy2005)

Więcej niż w poprzednich wyborach otrzymają członkowie i przewodniczący komisji wyborczych.

Podniesione zostały diety członków obwodowych komisji wyborczych w najbliższych wyborach samorządowych. Przewodniczący takiej komisji otrzyma 380 zł (dotychczas 165 zł). Jego zastępcy będzie przysługiwać 330 zł (wcześniej było to 150 zł). Z kolei członek obwodowej komisji wyborczej otrzyma dietę w wysokości 300 zł (wcześniej - 135 zł) - informuje Polska Agencja Prasowa.

Jak można zostać członkiem komisji wyborczej?

W tej sprawie "należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach. Wykaz pełnomocników utworzonych w związku z wyborami samorządowymi oraz ich adresy dostępne będą na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz poszczególnych komisarzy wyborczych po upływie terminu na zawiadamianie o utworzeniu komitetów wyborczych, tj. po 8 września 2014 r. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie zaufania. Obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych powołują spośród wyborców gminne (miejskie) komisje wyborcze, najpóźniej 27 października 2014 r. Natomiast zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują wójtowie (burmistrzowie) działający w ramach zapewniania gminnej (miejskiej) komisji wyborczej obsługi administracyjnej" - przypomina Państwowa Komisja Wyborcza.

"Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na radnych lub zarejestrowany został kandydat na wójta (burmistrza) w danej gminie" - czytamy na stronie pkw.gov.pl.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze gminy właściwej dla tej komisji i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

opr. (ea)

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka